Accuracy

Mentions légales

Deze site wordt ge-host in Frankrijk.

Deze site valt onder de Franse wet- en regelgeving
De site is vastgelegd bij het CNIL onder referentie 1067955

Eigenaar/Verantwoordelijke voor de site is Frédéric DUPONCHEL

De site is geproduceerd door:
Accuracy , Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 50 000 euros, 45 rue Kléber, 92697 Levallois-Perret Cedex, RCS Nanterre 479 527 640.
N° TVA intracommunautaire FR 85 479 527 640.
Tel : +33 (0)1-58-75-75-10
This site is hosted by OVH 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Verklaring inzake auteursrecht

De inhoud van deze site, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, de daarin opgenomen tekst en afbeeldingen en de lay-out ervan, valt onder de bescherming van het auteursrecht ©2001-2007 van Accuracy 45, rue Kléber, F-92697 Levallois-Perret. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn door Accuracy voorbehouden.

Accuracy geeft u hierbij toestemming om de inhoud van deze site te kopiëren en af te beelden, doch slechts voor uw persoonlijk en niet commercieel gebruik en voor voorlichtings- en informatiedoeleinden. De inhoud van deze site mag echter niet gekopieerd worden of worden getoond op een netwerkcomputer of via welke media dan ook worden uitgezonden. Elke kopie die u maakt dient de deze verklaring inzake auteursrecht te bevatten. Beperkte aanhalingen van de inhoud zijn toegestaan indien daarbij wordt vermeld dat zij van Accuracy afkomstig zijn, doch het is niet toegestaan om enig gedeelte van de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accuracy voor herdistributie aan derden voor commerciële doeleinden te kopiëren of af te beelden. Er mogen geen wijzigingen in de inhoud worden aangebracht.

Niets in deze site kan worden uitgelegd als zouden daardoor impliciet, stilzwijgend, door toezeggingen of anderszins licenties of rechten onder enig octrooi, handelsmerk, auteursrecht (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk bepaald), of andere (intellectuele) eigendomsrechten van Accuracy of van derden worden overgedragen.

Handelsmerken


Accuracy en het logo van Accuracy zijn gedeponeerde handelsmerken van Accuracy. Alle andere handelsmerken zijn hetzij de eigendom van Accuracy hetzij van andere bedrijven.

Content

Accuracy doet geen toezeggingen over de geschiktheid van de inhoud van deze site voor enig doel. De gehele inhoud wordt verstrekt "zoals zij is", zonder enige garantie van elke aard dan ook.

ACCURACY HEEFT IN HET VERLEDEN GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK GEGEVEN EN GEEFT OOK NU GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DEZE SITE; ALLE STILZWIJGENDE OF IMPLICIETE GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID, AFWEZIGHEID VAN INBREUKMAKEND KARAKTER OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ DOOR ACCURACY VAN DE HAND GEWEZEN. ACCURACY IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS WIE DAN OOK MET BETREKKING TOT SCHADES, VERLIEZEN OF VORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN ONTSTAAN, MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DEZE SITE. IN GEEN GEVAL IS ACCURACY AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, OF GEVOLGSCHADE OF WELKE ANDERE SOORTEN VAN SCHADEVERGOEDING DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, ZONDER DAT DIT EEN BEPERKING INHOUDT, SCHADEVERGOEDING WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS OF WEGENS WINSTDERVING, ONGEACHT DE GROND WAAROP EEN RECHTSVORDERING WORDT INGESTELD, DAARONDER BEGREPEN, ZONDER DAT DIT EEN BEPERKING INHOUDT, UIT OVEREENKOMST OF WEGENS NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE VORM VAN ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDENDE MET HET GEBRUIK, HET KOPIËREN OF HET AFBEELDEN VAN DE INHOUD.

Hoewel Accuracy van mening is dat de inhoud van de site accuraat, volledig en actueel is, kan de inhoud toch onbedoeld technische of feitelijke onnauwkeurigheden en/of typografische fouten bevatten, reden waarom Accuracy niet garandeert dat de informatie accuraat of volledig of actueel is. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle informatie te verifiëren alvorens u deze gaat gebruiken. Accuracy kan van tijd tot tijd wijzigingen in de producten en/of de diensten die op deze site beschreven worden aanbrengen, doch Accuracy verbindt zich er niet toe om de informatie bij te werken of bijgewerkt te houden en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor fouten of omissies daarin van de hand.

Links naar andere sites

Een aantal van de sites die in deze site als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Accuracy. Derhalve doet Accuracy geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van sites van derden. Het enkele feit dat Accuracy een link met een andere site in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Accuracy in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan. Accuracy heeft deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Accuracy heeft de informatie, de software en de producten op die sites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico's verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het Internet worden aangeboden, en Accuracy raadt u met klem aan om kennis van die risico's te nemen voordat u wat dan ook via het Internet opvraagt, in gebruik neemt, zich daarop baseert of koopt.